Уважаемые участники обсуждения!
Настоящим сообщаем, что принятие предложений по проекту Указа Президента Республики Узбекистан "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" закончилось 28 января текущего года в 18-00.

3.3. Хусусий мулк ва тадбиркорликни ривожлантириш

Т/р156
Амалга ошириладиган тадбирТадбиркорлик субъектларининг ташқи иқтисодий фаолиятини янада рағбатлантириш ва такомиллаштириш, экспорт-импорт операцияларини тартибга солишни такомиллаштириш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари рақобатбардошлигини ошириш, экспорт ҳажмини кўпайтириш
ва географиясини кенгайтириш.
Бажариш муддати2017 йил
I чорак
Ижро учун масъулларТИАИСВ,
Иқтисодиёт вазирлиги,
Молия вазирлиги, ДБҚ, ДСҚ,
Марказий банк, Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, Ўсимликлар карантини Давлат
бош инспекцияси, Ўзстандарт, Ўзбекистон темир йўллари,
Ўзбекистон ҳаво йўллари
Сарф-харажатлар (млн. сўм)-
Молиялаштириш манбалари-
Тақдим этиладиган ҳужжат шакли, амалга ошириш механизми, кутилаётган натижаЎзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси.
Лойиҳада қуйидагилар назарда тутилади:
товарларни ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмларни импорт қилишда мувофиқлик сертификатини бериш муддатини, илгари худди шундай товар учун сертификат олган тақдирда 10 кундан уч кунгача қисқартириш;
товар ва хизматлар экспортидан (хом ашё товарлари бундан мустасно) валюта тушумининг белгиланган қисмини мажбурий сотишни бекор қилиш; ўзи ишлаб чиқарган маҳсулотларни экспорт қилувчи корхоналарга белгиланган имтиёзларни маҳаллий товарларни экспорт қилувчи савдо-воситачилик корхоналарига ҳам тадбиқ этиш;
барча хўжалик юритувчи субъектларга мева-сабзавот маҳсулотларини тўғридан-тўғри экспорт шартномалари тузиш орқали экспорт қилиш ҳуқуқини бериш;
экспорт қилиш тақиқланган айрим товарларни (нон ва гўшт маҳсулотлари, тирик мол ва парранда) рухсатнома асосида экспорт қилиш тизимини жорий этиш;
фойдаланилган машина, жиҳоз ва техникаларни экспорт қилишни соддалаштириш ва тартибини аниқлаштириш;
Ўзбекистон Республикасининг амалдаги санитария нормалари ва карантин қоидаларини жаҳоннинг илғор мамлакатлари стандартларига мувофиқлаштириш.

Комментарии и ответы

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 15:58
Сертификация муддатини 3 кунгача кискартириш махсулотни сифат жихатидан тулаконли синаш имкониятларини чеклаб куяди, юкори технологияли ускуналарни сертификатлашни 3 кунда амалга оширишнинг умуман иложи йук. Бир турдаги махсулотга аввал сертификат олинди дегани, бу турдаги махсулотнинг кейинги партиясини синамаса хам булади дегани эмас, кайтадан алохида синаш керак урнатилган тартибга мувофик. Бу экспорт махсулотлари сифатига салбий таъсир курсатиб, келажакда экспорт ракобатдошлигига салбий таъсир килиши аник. Барча махсулот турларига бир хил муддат белгилаш тугри эмас, махсулотни синашга ва сертификация процедураларига сарфланадиган вакт махсулот турига, унинг мураккаблигига, турли хусусиятларига боглик.
Для информации06.02.2017 14:10

Маълумот сифатида олинди.

Gayrat Gaziev26.01.2017 16:00
Юртимизда тадбиркорлик фаолиятини олиб боришда яратилаётган имкониятлар тақсинга сазовордир. "Товарларни ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмларни импорт қилишда мувофиқлик сертификатини бериш муддатини, илгари худди шундай товар учун сертификат олган тақдирда 10 кундан уч кунгача қисқартириш" механизмини ишлаб чиқиш қисмида қуйидаги қўшимчани киритишни таклиф этаман: "синов бўйича меъёрий хужжатларда кўзда тутилган муддатларни инобатга олган холда 3 кундан кўп бўлмаган муддатда мувофиқлик сертификатларини бериш". Бу таклифни киритилиши айрим турдаги маҳсулотларни синаш муддатлари ҳар хил муддатни ташкил этишини кўзда тутган холда киритилмоқда ва бу орқали бутловчи қисмларни тўлиқ синамасдан туриб мувофиқлик сертификатини бериб юбориш холатлари олди олиниб республикамизга сифатсиз ва хавфли бўлган товарларни кириб келишининг олди олинади.
Для информации06.02.2017 14:12

Маълумот сифатида олинди.

Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 16:00
Агар товарларни ишлаб чикаришда ишлатилувчи импорт килинувчи бутловчи кисмлар сифати лозим даражада назорат килинмаса, охир-окибат ушбу товар сифатига салбий таъсир килади.
Для информации26.01.2017 17:33
Эътибор ва фикрингиз учун рахмат.
Kadirov Anvarxodja Asatullayevich26.01.2017 16:14
Экспорт хажмини ошириш учун табийки экспортга мулжалланган махсулот ва хизмат ишлаб чикарувчиларнинг сонини ва куламини кенгайтириш зарур. Бундай корхоналарни очиш учун эса якин ва узок кушниларимизнинг бозорини, у бозорлардаги истеъмолчиларнинг диди, талабини, у бозорларда амал килувчи конунларни, у бозорларнинг статистик курсаткичларини урганиш керак. Яъни, аввало чет эл бозорлари ва уларга махсулот олиб чикиш тартиби тугрисидаги максимал даражада тулик ахборот таъминотини ташкил этиш лозим. Балки махсус структуралар ташкил килинар, балки махсус маълумотлар базалари ташкил килинар ва тадбиркорлик субъектларига у маълумотлардан фойдаланиш ва тахлил килиш буйича методик кумак берилар. Хуллас, шу йуналишда хам чора-тадбирлар комплексини амалга ошириш лозим деб хисоблайман. Бундай маълумотларни чет мамлакатларнинг расмий манбаларидан, ишончли шаклда йигиш, узбек тилида тахлилий материалларни купайтириш, бу борада чет мамлакатлар билан хам хамкорликни йулга куйиш керак
Для информации06.02.2017 14:11

Маълумот сифатида олинди.

Оганесян Юрий Григорьевич27.01.2017 14:54

Совершенствование деятельности предприятий экспортеров свежей и переработанной плодоовощной продукции (фруктов и овощей) из нашей страны, то самое направление на которое в последние годы государство не обращало должного внимания. Принимаемые из года в год порой и изощренные порядки осуществления экспорта, привели к снижению (мягко говоря) репутации узбекских экспортеров в глазах инопартнеров-покупателей.

В целях предоставления нашим предпринимателям, фермерам и дехканам реально действующей помощи в развитии бизнеса, считаю необходимым МВЭСИТ при разработке Правительственного документа обратить особое внимание на следующие проблемы:

  • 1.Отсутствие постоянства и стабильности деятельности предприятий экспортеров по вине государственных органов (экспорт открыт-экспорт закрыт – а как же контракт на поставку, договоренность по срокам, сохранение качества груза на таможенных постах).
  • 2.Постоянное изменение цен на продукцию, в том числе установление цен сотрудниками государственных органов, которые поля и сады где выращиваются фрукты и овощи
    «в глаза не видели» (бывают случаи когда экспортеру поступает валюта выше фактической стоимости партии товара, приходится уплачивать излишний налог и соответственно вести скрытую бухгалтерию).
  • 3.Какую реальную помощь оказывает частным экспортерам Образованная в 2016 году СВТК «Узагроэкспорт»??? Почему экспортеры с поставленной на лад деятельностью должны платить проценты и тратить свое драгоценное время, учитывая резко изменчивую конъектуру рынка фруктов и овощей.
Отклонено27.01.2017 21:50

В данном пункте Государственной программы предусмотрена разработка проекта решения Президента Республики Узбекистан, включающего: предоставление права всем хозяйствующим субъектам экспорта плодоовощной продукции по прямым договорам (барча хўжалик юритувчи субъектларга мева-сабзавот маҳсулотларини тўғридан-тўғри экспорт шартномалари тузиш орқали экспорт қилиш ҳуқуқини бериш;).